מתכונים

תנאי שימוש/תקנון

כללי
ברוכים הבאים לאתר sweetdooly.co.il (להלן "האתר").
בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן "תנאי שימוש"). תנאי שימוש אלו מחייבים את כל הגולשים באתר מרגע פרסומם.
במידה והינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, הינך רשאי לעשות בו שימוש, אישי בלבד, בהתאם לנהלים ולתקנון זה.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת ועל הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקישור – תנאי השימוש.
האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים ולהיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת. בשימוש באתר הינך מתחייב לוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד אתר sweetdooly.co.il.

מדיניות פרטיות
מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, אשר יימסר דרך האתר, ישמש למטרה לשמה נמסר בלבד כאמור וכמוסכם בתנאי שימוש אלו. האתר לא יעביר כל מידע שנמסר באמצעותו לגורמים שלישיים ללא הסכמת המשתמש.
האתר לא יישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, אלא האחריות הבלעדית היא של המפרסם בלבד. פרסום המודעות על ידי בעלי האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. שימוש מסחרי באתר, בתכנים, במידע, במערכות ובכל חלק מהללו אסור בהחלט בלא קבלת הסכמת האתר, בכתב ומראש.
כמו כן, האתר רשאי להוסיף מידע מסחרי ופרסומות ליד, בתוך ובכל מקום שקשור במישרין או בעקיפין לפרסומים ו/או לתוכן הגולשים באתר ולא תהא למפרסמים ו/או למשתמשים ו/או לגולשים שהעלו את התוכן או שהתוכן שלהם הועלה על ידי צוות האתר, שום טענה, דרישה או תביעה בעניין, כולל קבלת תמורה, פיצוי או שיפוי כלשהם.
SWEETDOOLY אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו SWEETDOOLY לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, SWEETDOOLY איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’, לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר. SWEETDOOLY קוראת לגולשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו.
יתכן שהגולש ימצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיו, או שהוא  מתנגד לתוכנם, או שהוא סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בכל מקרה SWEETDOOLY אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של SWEET DOOLY לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.
SWEETDOOLY אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת SWEET DOOLY ולא למדיניות אחרת הננקטת ע”י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע”י SWEET DOOLY לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותו הבלעדית של הגולש ומתוך הכרה כי עזב את אתר SWEETDOOLY ותקנון אתר SWEETDOOLY אינו חל עליו, והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגיע אליו באמצעות פתיחת הקישור.

היעדר אחריות בגין השירותים

SWEETDOOLY אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולש, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי SWEETDOOLY או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל SWEETDOOLY, מי מספקיה או מי מטעמה.
כמו כן, אספקת השירותים על ידי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, SWEETDOOLY אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
SWEETDOOLY אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

רכישת מוצרים/שירותים באתר או באתרים עימם האתר מצוי בשיתוף פעולה/קשרי גומלין עסקיים
לגולשי האתר (לרבות משתמשי האתר הרשומים לניוזלטר שיווקי, משתמשי עמוד הפייסבוק של האתר וכל המדיה השונים בחסות האתר) ישנה אפשרות לרכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים עימם SWEETDOOLY מצוי בשת"פ עסקי. הרכישה מתבצעת באמצעות קישורים מרחבי האתר והמדיה השונים בחסות SWEETDOOLY,אל האתרים של הצדדים השלישיים. מובהר בזאת כי

תקנון מדיניות החזרת מוצרים
1. ניתן לבצע החלפות / החזרות עד 14 יום מיום הקניה, בצרוף קבלה. ובלבד שהמוצר נמצא באריזתו המקורית (בשלמותה) ולא נעשה בו שימוש.
2. ניתן לקבל החזר כספי תוך 14 יום מיום הקנייה על כל פריט שמחירו מעל 50 ₪, עם הצגת קבלה ובאריזה המקורית.
3. בביטול עסקה – ינוכו דמי ביטול מהעסקה כחוק – 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
4. לקוח ששילם במזומן או המחאה יקבל החזר כספי בצורת המחאה שתישלח לנמען / המשלם עפ"י הפרטים שימסרו במלואם (בניכוי דמי הביטול), ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים.
5. לא ניתן לבטל / להחזיר את רכישת ההצטרפות / דמי ההרשמה לעמותה.
6. באחריות הלקוח לבדוק את תקינות המוצר בעת קבלתו, בין אם הגיע בדואר , ו/ או נמסר עם שליח, לא ניתן לקבל תלונות על פגמים , ו/ או שברים לאחר שהמוצר נמסר ללקוח עד 7 ימי עסקים מאישור קבלתו / מסירתו ללקוח .

SWEETDOOLY אינה אחראית לכל מוצר ו/או שירות הנרכש באמצעות קישור מהאתר לגורם שלישי ו/או לאתר של צד שלישי. ההתקשרות כאמור מתבצעת באופן ישיר בין הגולש לבין מספק המוצר ו/או השירות, מבלי כל קשר של SWEETDOOLY להתקשרות זו ו/או אחריות שלה לעצם אספקת המוצר/השירות ו/או טיבו ו/או איכותו, ו/או עמידתו בתיאור המופיע באתר ו/או התאמתו ו/או עמידתו בהוראות כל דין ו/או בכל דבר אחר הקשור בו ו/או בהתקשרות הישירה שבין הגולש לבין ספק המוצר/השירות.

ו/או מחירם שעשוי להשתנות מעת לעת, מדיניות החזרתם, תנאי מיסוי או חוסר התאמתם לתיאורם המופיע באתר. המחיר המופיע באתר/בכל המדיה בחסות האתר הינו בש"ח (שקלים חדשים) והינו מחיר משוער לפי שער המטבע של יום הפרסום ועשוי להשתנות. לכן, יש להסתמך רק על המחיר של המוצרים ו/או השירותים באתרי הספקים השלישיים אליהם מופנים הגולשים. על הגולשים לשים לב ולהתעדכן בתשלומי מכס, מע"מ, מיסים ומשלוחים על פי מדיניות הספקים השלישיים ומוכרי המוצרים ו/או השירותים, ולא תהא להם כל טענה/דרישה/תביעה בעניין זה כלפי האתר. בנוסף, ייתכנו מקרים שהגולש באתר או במדיה השונים בחסות האתר יופנה אל אתר בשפה זרה בו יצטרך לבצע את הרכישה. כאמור לעיל, האתר אך ורק מפנה את הגולשים אל אתרי הספקים (האתרים השלישיים) ועל הגולשים להסתמך אך ורק על המידע המופיע באתרי הספקים לגבי המוצרים ו/או השירותים שהם מעוניינים לרכוש.

למען הסרת כל ספק לגולשי  sweetdooly לא תהא כל טענה/דרישה/תביעה כלפי האתר. הגולש מסכים לכך שעצם העובדה כי האתר מעביר את הגולשים על ידי לחיצה על קישור ייעודי אל אתרי הספקים של המוצרים ו/או השירותים לרכישה אין בה כדי להצביע על אחריות/מעורבות כלשהיא של האתר בהתקשרות הישירה והבלעדית של הגולשים מול צד ג' (האתרים השלישיים/הספקים).

זכויות יוצרים וקניין רוחני
בעצם השימוש באתר ובהעלאת תכנים לאתר, הגולש מאשר בזאת כי אתר  sweetdooly הינו בעל זכות שימוש בתכנים ויוכל לעשות כל שימוש בתכנים אלו, לרבות פרסומם באמצעי המדיה, מבלי לקבל אישור נוסף מהגולש מראש ובכתב ואף אם הוא יפיק רווחים מהם. כמו כן, לא תהא לגולש כל טענה ו/או דרישה כלשהיא כנגד אתר sweetdooly כיוון שהגולש מאשר זאת בתנאי שימוש אלו, ואין זו נחשבת הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני. מובהר, כי העלאת תוכן שהינו תוכן גולשים לאתר אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן את זכויותיהם בו, אך מעניק לאתר רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ו/או בטריטוריה, ולכל שימוש באשר הוא, ללא צורך כאמור ליידע אותם בדבר. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בסודות והסימנים המסחריים, בתכנים שנוצרו על ידי צוות האתר ו/או על פי הזמנתו, המידע אודות המוצרים והמאכלים שמוזנים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הם של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר, בכתב ומראש. בעת מסירת תכנים לפרסום באתר מצד הגולש מאשר הגולש בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים בתוכן או שקיים עבורו אישור והיתר כדין להעביר את התוכן לפרסום באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים אלו, אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, וכל תוצאה ו/או השלכה ישירה או עקיפה, של השימוש בתוכן זה של צדדים שלישיים, הינה על אחריותו הבלעדית של ספק התוכן, קרי מעביר התוכן לפרסום באתר.

תנאי השימוש והזכויות בתכנים
בעת כניסה לאתר SWEETDOOLY הנך מאשר ומקבל שכל פעולה שתבצע, וכל תוכן שתוסיף לאתר, או ההודעות שתכתוב באתר ו/או כתבות/תגובות, הינם תכנים אשר הגולש מוסר לפרסום באתר ומקנים לאתר רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ובמקום, ולא תהא לגולש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עבור תוכן זה שפורסם באתר, ובפרט זאת לא תהא לו כל דרישה לתשלום ו/או קבלת תמלוגים בגין התכנים המוצגים באתר או בכל מדיה אחרת. כמו כן, ידוע לגולש כי לאתר הזכות לבצע שינויים בתכנים המועלים על ידו/או שנשלחו על ידו לאתר, ובכלל זאת שינויי עריכה, שינויי תוכן וכו', ולבעלי האתר הזכות לבחור את אופן הצגת התכנים ומשך זמן הצגתם, וכי לא תהא לגולש הזכות לדרוש את הסרת התכנים ואת הפסקת הצגתם באתר, וכי לאתר תהא הזכות להסיר את התכנים בכל עת. אין להזין מידע שעלול לפגוע בכל צורה שהיא בכל אדם או ארגון, לרבות מידע שגוי ומטעה וכמו כן, אין לפרסם מתכונים ו\או תפריטים ו\או כתבות ו\או הודעות בפורומים השונים שמפרים זכויות יוצרים וקניין רוחני.
שים לב – הגולש מתחייב כי כל תוכן שיועלה באתר, או שהוא אישר לצוות האתר להעלותו במקומו ותחת השם שלו לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית וכי אינו מהווה הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני או כל זכויות אחרות. הגולש מצהיר כי התכנים המועלים על ידו  אינם מפרים זכויות יוצרים וכי הינם בבעלותו, כולל כל הזכויות לגביהם (לרבות זכויות קניין רוחני), ואינם תכנים גזעניים ו/או תכני לשון הרע ו/או בעלי אופי מיני ו/או תכנים מסיתים ו/או תכנים הפוגעים בפרטיות ו/או ברגשות הציבור.
במידה והתכנים שהועברו על ידי הגולש אל האתר מפרים זכויות יוצרים וקניין רוחני ו/או כל עבירה ו/או הפרה ו/או עוולה אחרת המוגדרת בחוק, הגולש מתחייב באישור תקנון זה כי אתר SWEETDOOLY לא יהיה אחראי לכך וכי  הוא האחראי הבלעדי להפרות כאלו או אחרות. הגולש מאשר בזאת באופן מוחלט כי אתר SWEETDOOLY יסיר מעליו כל אחריות בנושא והטיפול והאחריות בנושא יועברו ישירות אל הגולש. לאתר SWEETDOOLY לא תהא שום אחריות כלפי הגולש במידה ותהיה הפרת זכויות קניין רוחני/זכויות יוצרים מצידו

כתיבת תגובות באתר
אין לפרסם  ב sweetdooly תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות גזעניות, בעלות אופי מיני, תגובות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, פוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפרות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר  sweetdooly שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או בהתאם להוראות משפטיות. האתר לא יהיה אחראי להודעות האלה וכל תביעה שתהא תועבר ישירות לכותב התגובה.

שימוש באתר לבעלי אתרים חיצוניים
השימוש בשירותי אתר SWEETDOOLY באתרים חיצוניים הינם באחריות בעלי האתר החיצוני בלבד, ולא תהא לבעל האתר החיצוני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השירות אשר מסופק בחינם. אתר SWEETDOOLY לא יישא בכל אחריות ו/או חבות כלפי האתרים החיצוניים אשר עושים שימוש בשירותי אתר SWEETDOOLY. השימוש בשירותי האתר באתרים חיצוניים מחייב הצבת קרדיט עם לוגו של אתר SWEETDOOLYבהתאם לקוד שמסופק בכלים שבאתר. האתר רשאי למנוע שימוש בשירותיו בכל עת, במידה ומוצא לנכון.

הגבלת השימוש באתר למטרות אישיות וחוקיות בלבד
אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, התוכנה, השירותים והמוצרים אשר מקורם באתר זה.

אחריות
הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי בנתונים הכלולים במאגר המידע עלולות להיות טעויות/ חוסרים כלשהם וכי לאתר לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהן בגין השימוש שיעשה הגולש באתר והן במאגר המידע, וכן בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם במישרין או בעקיפין. השימוש שיעשה במידע שיופק על ידי הגולש הוא על אחריות הגולש בלבד. האתר איננו מתחייב כלפי הגולשים לזמינות ו/או לתקינות מערכת האתר.
משתמשים המעבירים תכנים אל האתר ובכלל זאת טיפים, כתבות, מתכונים וכו', מסכימים בזאת כי האחריות לאמור בתכנים אלו הינם עליהם בלבד ובכלל זאת האחריות לנזק או לפגיעה לצד שלישי כלשהוא בגין האמור בתכנים. מפעילי האתר לא יישאו באחריות/חבות כלשהיא בנוגע לנזקים כלשהם שיגרמו למשתמשים כתוצאה משימוש באתר.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי
במידה והמשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאי האתר לשלוח אליו הודעות בדואר אלקטרוני ולעדכנו בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו האתר עצמו ובין אם מפרסמים אחרים. האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמש. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו ולהפסיק את שליחת הודעות הדואר האלקטרוני אליו בכל שלב ובכל עת.

שיפוי
המשתמש, לרבות מפרסם ו/או גולשים המעבירים תכנים לאתר, מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.

קישורים
אתר זה כולל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי בעלי ומפעילי אתר זה. לבעלי אתר זה אין כל שליטה על אתרים שבידי גורמים אחרים. מפעילי ובעלי אתר זה אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש באתרים אחרים. הכללת קישורים לאתרים אחרים נועדה לנוחיות המשתמשים בלבד ואין לראות בהם משום הסכמה ו/או אישור למידע המפורסם בהם ו/או כדי להצביע על קשר בין אתר זה למפעילי אתרים אחרים.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

תפריט נגישות